A Song for a Birthday

Wish You Were Here…

Щастието 2

Intimacy happens in moments.
The mistake we make is in wanting it all the time

“From too much love of living, from hope and fear set free…”
Swinburne, The Garden of Proserpine

Понякога порасваме. Понякога помъдряваме. Понякога помъдряваме, отказвайки да порастем.

Щастието е в миговете. Понякога успяваме да му се насладим и когато е тук.
Това е, когато разберем, че няма минало и бъдеще, а само този миг. Всеки миг е алтернативна реалност и няма как да пренесем една в друга. Няма смисъл от надежди, страхове и планове.

Щастието понякога е късогледо и егоистично. Щастието не вижда кой страда покрай него. Иска само да крещи за себе си. Говори в клишета и е досадно за околните. Не поглежда нито встрани, нито в огледалото. Щастието е и глухо, не слуша съвети и предупреждения. Така е то.

Щастието е моментна импровизация по слух. Без теория, без подготовка, без ноти и диригент.

Щастието е.